FORGOT YOUR DETAILS?

WSPÓŁPRACA Z PODWYKONAWCAMI

Informacja RODO

1. ELEKTROPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie; adres: 00-581Warszawa, ul. Litewska 10/10, wpisana pod numerem KRS 0000457184 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 952-212-39-76, Regon 146616765, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ELEKTROPOL Sp. z o. o.” może przetwarzać dane osobowe Wykonawcy w szczególności: nazwy stron Umowy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adresy e-mail, numery telefonów, numer identyfikacji podatkowej NIP oraz Regon, numer rachunku bankowego, numer telefonu, wizerunek utrwalony na nagraniach z kamer przemysłowych. ELEKTROPOL Sp. z o. o. jest Administratorem danych osobowych Wykonawcy.
2. Przetwarzane przez nas dane osobowe odnoszą się do Wykonawcy, w przypadku kiedy Wykonawca jest osobą fizyczną lub pełnomocników, bądź do jego przedstawicieli
w przypadku, kiedy Wykonawca jest firmą.
3. ELEKTROPOL Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe Wykonawcy w celu:
• wykonania zawartej z ELEKTROPOL Sp. z o. o. umowy (dalej: „Umowa”);
• wykonania przez ELEKTROPOL Sp. z o. o., ciążącego na nim obowiązku prawnego, w szczególności z zakresu prawa podatkowego;
• zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie ELEKTROPOL Sp. z o. o.;
• zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie wykonywania prac;
• podjęcia z Wykonawcą kontaktu w celu przedstawienia informacji o przebiegu realizacji Umowy;
na podstawie zgody Wykonawcy, w celu szczegółowo opisanym w jej treści;
- powyższe przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest na podstawie art. 6 oraz
art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO).
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, świadome i jednoznaczne z wyrażaniem woli na przetwarzanie danych osobowych.
5. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację Umowy.
6. Dane osobowe Wykonawcy wskazane powyżej mogą zostać przekazane innym podmiotom, którym ELEKTROPOL Sp. z o. o. powierzy ich przetwarzanie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w ściśle określonym celu,
w szczególności dane te mogą zostać przekazane:
• podmiotom świadczącym na rzecz ELEKTROPOL Sp. z o. o. usługi księgowe;
• kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz ELEKTROPOL Sp. z o. o.;
• podmiotom, z którymi ELEKTROPOL Sp. z o. o. współpracuje z uwagi na potrzeby świadczenia usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.
7. Dane osobowe Wykonawcy przechowywane będą przez okres obowiązywania łączącej strony Umowy lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a w pozostałym zakresie do momentu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z relacji
o charakterze prawnym między Stronami ale nie więcej niż 6 lat licząc od dnia wykonania Umowy.
8. Wykonawca ma prawnie uzasadnioną możliwość żądania od ELEKTROPOL Sp. z o. o.:
1) dostępu do danych osobowych,
2) do sprostowania danych osobowych,
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) przenoszenia danych osobowych,
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo poprawić lub uzupełnić dane osobowe
w przypadku, kiedy dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne.
10. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma zawsze prawo zażądać dostępu do danych osobowych jej dotyczących. Obejmuje to prawo do bycia poinformowanym o:
• tym, czy dane osobowe osoby, której dane dotyczą są przetwarzane;
• jaki rodzaj danych osobowych jest przetwarzany;
• celu przetwarzania danych osobowych.
11. Czyniąc zadość obowiązkowi informacyjnemu wskazanemu w RODO, ELEKTROPOL
Sp. z o. o. informuje również, iż Wykonawca ma prawo do:
• wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są przez ELEKTROPOL Sp. z o. o. niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wskazanych powyżej danych, jak również prawo do sprzeciwu w zakresie przenoszenia danych osobowych.
12. W przypadku danych przetwarzanych, w oparciu o udzieloną uprzednio zgodę, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
13. Dane osobowe Wykonawcy nie będą podlegały procesowi automatycznego podejmowania decyzji, a w szczególności nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.
14. Wykonawca podpisując umowę potwierdza i Oświadcza, iż zapoznał się z informacją
o przetwarzaniu jego danych osobowych przez ELEKTROPOL Sp. z o. o.
15. Zawierając z ELEKTROPOL Sp. z o. o. umowę, Wykonawca potwierdza, że został poinformowany oraz zapoznał się z niniejszą Informacją o ochronie danych osobowych. Wykonawca potwierdza również, że osoby wyznaczone przez niego jako osoby kontaktowe, które podpisały umowę, lub będąc pełnomocnkiem w realizacji umowy, bądź których dane osobowe zostały w jakikolwiek inny sposób dostarczone ELEKTROPOL
Sp. z o. o. przez Wykonawcę, otrzymały kopię niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych.

Standardy ELEKTROPOL Sp. z o.o.

Pracując na budowie lub świadcząc inne usługi należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowa. Przed przystąpieniem do pracy wszyscy zobowiązani są do zapoznania się
z poniższymi zasadami.

1. Praca na terenie budowy :
 ochrona budowy ma obowiązek sprawdzać wszystkich wchodzących na teren budowy,
 ochrona budowy może sprawdzać wnoszone i wynoszone rzeczy z terenu budowy,
 podwykonawcy muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie/adekwatne do wykonywanych prac,
 wszyscy podwykonawcy powinni mieć aktualne szkolenia bhp, badania lekarskie oraz inne wymagane i niezbędne świadectwa kwalifikacyjne,
 przebywanie i praca na terenie budowy dozwolona jest tylko i wyłącznie w określonych godzinach,
 prace mogą być prowadzone podczas obecności na budowie osoby upoważnionej do kierowania robotami – brygadzista, majster, kierownik.
2. Bezpieczeństwo osobiste:
 stosowanie hełmów, ubrań roboczych, kamizelek ostrzegawczych i obuwia roboczego jest obowiązkowe,
 ubrania robocze powinny mieć logo firmowe podwykonawcy,
 w zależności od rodzaju prac obowiązkowe są również: rękawice robocze, okulary ochronne, szelki bezpieczeństwa (prace na wysokości) oraz inne środki ochrony indywidualnej w zależności od występujących zagrożeń (maski przeciwpyłowe, ochronniki słuchu, okulary spawalnicze itp.).
3. Zachowanie na terenie budowy i stanowisku pracy:
 na teren budowy mają prawo wjazdu wyłącznie pojazdy budowy lub inne posiadające odpowiednie upoważnienia lub zgodę kierownika budowy,
 osoby wizytujące teren budowy powinny poruszać się w asyście kierownika budowy lub innej osoby przez niego wyznaczonej,
 zabronione jest:
• wnoszenie i spożywanie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
• spożywanie posiłków w innych miejscach niż wyznaczone do tego celu,
• przewóz osób pojazdami nie przeznaczonymi do tego celu,
 bezwzględnie należy stosować się do poleceń inspektora ds. bhp lub koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy,
 jeżeli z powodu prowadzonych prac: spawalniczych, szlifierskich, cięcia, pracy na wysokościach lub innych, przy których powstają zagrożenia dla innych osób, należy wyznaczyć i oznakować strefę zagrożenia,
 nie wolno przekraczać barier, wygrodzeń oraz przebywać w strefie zagrożenia/niebezpiecznej, bez pozwolenia i asekuracji,
 nie wolno:
• używać maszyn i urządzeń technicznych, które nie są sprawne lub nie posiadają wymaganych dopuszczeń do pracy,
• zastawiać dróg komunikacyjnych, dróg ewakuacyjnych, korytarzy ani stanowisk gaśniczych.
4. Czystość i porządek:
 materiały używane do budowy powinny być składowane w miejscach wyznaczonych,
 wszystkie wytwarzane odpady muszą być segregowane i składowane w oznakowanych pojemnikach lub miejscach,
 wytworzenie odpadu niebezpiecznego musi być zgłoszone kierownikowi budowy lub kierownikowi robót,
 palenie papierosów jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych,
 potrzeby fizjologiczne należy załatwiać w miejscach do tego przeznaczonych tj. toalety zaplecza socjalnego lub kabiny przenośne.
5. Narzędzia elektryczne:
 muszą być sprawne i posiadać wymagane świadectwa kontroli i dopuszczenia do pracy,
 przewody elektryczne należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie,
 przewody elektryczne nie mogą być:
• uszkodzone ,
• zanurzone w wodzie ,
 włączenia i wyłączenia napięcia w rozdzielniach może dokonywać tylko osoba uprawniona.
6. Prace niebezpieczne:
 konieczność wykonania prac niebezpiecznych należy zgłosić kierownikowi budowy,
 zabronione jest wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych bez asysty.
7. Ochrona środowiska:
 Zabronione jest:
• palenie ognisk na terenie budowy,
• zakopywanie lub spalanie odpadów,
• usuwanie drzew lub krzewów bez pozwolenia kierownika budowy,
• straszenie lub zabijanie zwierząt,
• wyrzucanie lub wylewanie odpadów, substancji niebezpiecznych, mogących spowodować zanieczyszczenie gruntów i wód.
8. Poważne zagrożenia i wypadki:
 w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia należy natychmiast przerwać wykonywanie pracy,
 W razie wypadku lub pożaru należy natychmiast zawiadomić odpowiednie służby – telefon alarmowy 112 lub:
999 – POGOTOWIE RATUNKOWE
998 – STRAŻ POŻARNA
A następnie poinformować pracodawcę i kierownika budowy.

Taryfikator kar umownych

Pieniężne kary umowne podlegają sumowaniu i naliczane są oddzielnie za każde zdarzenie popełnione przez jednego pracownika, zleceniobiorcę lub dotyczące pojedynczego sprzętu itp.

Kolumna I Kolumna II Kolumna III Kolumna IV
1.       Prace szczególnie niebezpieczne

 

1-sze zdarzenie 2-gie zdarzenie 3-cie zdarzenie i każde następne zdarzenie
1.1. Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych bez dokumentów dopuszczeniowych (w tym m.in. polecenie na wykonywanie prac, karta oceny ryzyka, wymagane zezwolenia – np. prace elektryczne na pisemne polecenie wykonywania prac). Upomnienie

pisemne

Kara umowna – 2.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
1.2. Niezastosowanie zapisów zawartych w poleceniu na pracę lub innym dokumencie zezwalającym na realizację prac. Upomnienie pisemne Kara umowna  – 1.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
1.3. Używanie uszkodzonych bądź niewłaściwych zawiesi podczas prac dźwigowych. Upomnienie pisemne Kara umowna – 2.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
1.4. Brak wygrodzenia lub nieprawidłowe wygrodzenie miejsca pracy stwarzające zagrożenie dla pracowników/zleceniobiorców np. prace w wykopach. Upomnienie pisemne Kara umowna  – 2.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
1.5. Prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez wymaganej oceny zagrożenia pożarowego, odpowiednich zezwoleń oraz sprzętu gaśniczego (gaśnic). Upomnienie pisemne Kara umowna  – 2.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
1.6. Brak apteczki podręcznej w miejscu pracy w przypadku, gdy była wymagana. Upomnienie pisemne Kara umowna - 1.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
2.       Substancje chemiczne 1-sze zdarzenie 2-gie zdarzenie 3-cie zdarzenie i każde następne zdarzenie  
2.1. Wprowadzenie i stosowanie na terenie budowy substancji chemicznych, bez wymaganych kart charakterystyk substancji i mieszanin. Upomnienie pisemne Kara umowna  – 1.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
2.2. Składowanie materiałów i/lub odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
w sposób stwarzający dodatkowe zagrożenia, zaśmiecanie terenu budowy.
Upomnienie pisemne Kara umowna  – 1.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
3.       Wymagana dokumentacja pracowników/zleceniobiorców * 1-sze zdarzenie 2-gie zdarzenie 3-cie zdarzenie i każde następne zdarzenie  
3.1. Podjęcie pracy na budowie przez pracowników/zleceniobiorców bez aktualnego szkolenia wstępnego, instruktażu stanowiskowego, okresowych szkoleń bhp oraz badań lekarskich na danym stanowisku pracy.*

 

Upomnienie pisemne Kara umowna  – 1.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
3.2. Wykonywanie prac oraz prowadzenie maszyn, pojazdów i urządzeń dźwignicowych przez pracowników nieposiadających odpowiednich uprawnień zawodowych.* Upomnienie pisemne Kara umowna – 1.000 zł Usunięcie z budowy
4.       Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej 1-sze zdarzenie 2-gie zdarzenie 3-cie zdarzenie i każde następne zdarzenie  
4.1. Brak właściwego ubrania roboczego dla danej pracy. Bardzo brudne lub nadmiernie zniszczone ubrania robocze w pracy.

 

Upomnienie pisemne Kara umowna – 1.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
4.2. Niestosowanie lub stosowanie nieważnych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, tam gdzie są wymagane (np. wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości). Upomnienie pisemne Kara umowna  – 2.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
5.       Alkohol i narkotyki 1-sze zdarzenie 2-gie zdarzenie 3-cie zdarzenie i każde następne zdarzenie  
5.1. Za każdorazową próbę wejścia pracownika/zleceniobiorcy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, a także za każdorazowe stwierdzenie przebywania jego na terenie budowy w stanie po spożyciu lub użyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.*

 

Kara finansowa – 2.000 zł Kara umowna  – 2.000 zł Odstąpienie od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia wystąpienia 3 zdarzenia lub zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
5.2. Palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych. Upomnienie pisemne Kara umowna – 1.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
6.       Organizacja pracy na budowie (Zgodnie z schematem organizacji wykonawcy) 1-sze zdarzenie 2-gie zdarzenie 3-cie zdarzenie i każde następne zdarzenie  
6.1. Nieobecność pracownika/zleceniobiorcy wyznaczonego do stałego, rzeczywistego nadzoru podczas wykonywania prac. Upomnienie pisemne Kara umowna – 2.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
6.2. Zmiana składu zespołu pracowników podwykonawcy, wykonujących prace bez uzgodnienia z ELEKTROPOL Sp. z o. o. Upomnienie pisemne Kara umowna – 1.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
6.3. Zmiana zakresu i sposobu wykonywania prac bez zgody ELEKTROPOL
Sp. z o. o.
Upomnienie pisemne Kara umowna  – 1.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
7.       Maszyny i Narzędzia 1-sze zdarzenie 2-gie zdarzenie 3-cie zdarzenie i każde następne zdarzenie
7.1. Brak dokumentów lub odpowiedniego oznaczenia potwierdzającego, że używany sprzęt/narzędzia są sprawne. Upomnienie pisemne Kara umowna – 2.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
7.2. Używanie do prac maszyn i urządzeń bez dopuszczenia ELEKTROPOL
Sp. z o. o. lub uszkodzonych (w tym m. in. bez wymaganych osłon oraz nieposiadających aktualnego dopuszczenia UDT) lub stwarzających zagrożenie.
Upomnienie pisemne Kara umowna  – 2.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
7.3. Poruszanie się po terenie budowy pojazdami niesprawnymi technicznie. Upomnienie pisemne Kara umowna - 1.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
7.4. Nieprzestrzeganie przepisów o ruchu drogowym na terenie budowy. Upomnienie pisemne Kara umowna  – 1.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
7.5. Parkowanie pojazdów w miejscach niewyznaczonych. Upomnienie pisemne Kara umowna  – 1.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
8.       Inne 1-sze zdarzenie 2-gie zdarzenie 3-cie zdarzenie i każde następne zdarzenie  
8.1. Niezgłoszenie wypadku przy pracy.

 

Upomnienie pisemne Kara umowna – 2.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
8.2. Niezgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego.

 

Upomnienie pisemne Kara umowna – 1.000 zł zastosowanie kary umownej określonej w kolumnie III
  1. Naruszenie któregokolwiek z punktów wymienionych w powyższej Tabeli, daje prawo ELEKTROPOL Sp. z o. o./Zamawiającemu do zastosowania i naliczenia przewidzianej w Taryfikatorze kary umownej.
  2. Udzielenie upomnienia, jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia przyczyny tego zdarzenia, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych.
  3. ELEKTROPOL Sp. z o. o./ Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji podjętych działań po upływie czasu przewidzianego na usunięcie przyczyny zdarzenia lub do żądania udostępnienia obiektywnych dowodów usunięcia przyczyny tego zdarzenia.
  4. W przypadku gdy łącznie nałożone kary umowne, zgodnie z powyższą Tabelą, przekroczą kwotę stanowiącą 10 % umownego wynagrodzenia netto, Zamawiający będzie miał prawo, w terminie 30 dni licząc od dnia przekroczenia tej kwoty, do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze wszystkimi jej konsekwencjami.

 

 

Wymagania w zakresie BHP i Ochrony Środowiska

1. Obowiązki Wykonawcy/Zleceniobiorcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz środowiska .

1.1. Wykonawca/Zleceniobiorca jest zobowiązany przestrzegać obowiązujących zasad i przepisów ppoż, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz wewnętrznych uregulowań zleceniodawcy w tym zakresie.
1.2. Wspólnie wyznaczony przez Wykonawcę/Zleceniobiorcę i Zamawiającego koordynator sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.
1.3. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w pkt. 1.2, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
1.4. Wykonawca/Zleceniobiorca przed rozpoczęciem wykonywania prac ma obowiązek:
 opracować i doręczyć kierownikowi budowy instrukcję bezpiecznego wykonywania prac
i przedstawić ją zleceniobiorcy przed przystąpieniem do wykonywania prac,
 zapoznać z w/w instrukcją zatrudnionych przez siebie pracowników,
 przeprowadzić instruktaż stanowiskowy, dokonać oceny ryzyka zawodowego dla swoich pracowników, co powinno być udokumentowane,
 zapoznać swoich pracowników ze standardami ELEKTROPOL Sp. z o.o. (Załącznik – Standardy ELEKTROPOL) i egzekwować ich przestrzeganie,
 wyznaczyć odpowiedzialny, uprawniony nadzór w zakresie bhp nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami oraz zapewnić jego stałą obecność w miejscu wykonywania pracy.
1.5. Ponadto Wykonawca/Zleceniobiorca ma obowiązek:
 zapewnić swoim pracownikom odzież roboczą (z logo własnej firmy), obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej adekwatne do występujących zagrożeń oraz egzekwować obowiązek ich stosowania,
 dokonać oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk i wykonywanych prac,
 utrzymywać porządek i czystość na terenie wykonywanych przez siebie prac,
 stosować maszyny i urządzenia techniczne (w tym elektronarzędzia, rusztowania, drabiny itp.) o potwierdzonej sprawności i posiadające wymagane certyfikaty/atesty (znak CE) lub deklaracje zgodności, a także przedstawić wykaz tych maszyn i urządzeń,
 wstrzymać prace w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracowników którejkolwiek ze stron,
 zapewnić pracownikom środki do udzielania pierwszej pomocy, sprzęt p.poż.
1.6. Do wykonywania prac związanych z przedmiotem umowy Wykonawca/Zleceniobiorca zapewni pracowników mających:
 ważne badania lekarskie (wraz z informacją o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku lub wykonywaniu określonych prac),
 ważne szkolenia bhp,
 inne wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania prac.
W/w dokumenty powinny być udostępnione zleceniodawcy na jego wniosek.
1.7. Wykonawca/Zleceniobiorca jest zobowiązany do utrzymywania należytego porządku na swoich stanowiskach/miejscach pracy oraz w zapleczach higieniczno-sanitarnych i socjalno-bytowych przeznaczonych dla jego pracowników.
1.8. Gdy z tytułu prowadzonych prac dojdzie do awarii, wypadku, pożaru lub innego zdarzenia, Wykonawca/Zleceniobiorca jest zobowiązany:
 zapewnić pomoc medyczną poszkodowanym,
 powiadomić właściwe organa (policja, straż pożarna), kierownika budowy oraz osoby odpowiedzialne za nadzór ze strony Zleceniodawcy (ELEKTROPOL),
 zabezpieczyć miejsce zdarzenia/wypadku,
 sporządzić wymaganą przepisami dokumentację.
Wszelka dokumentacja dotycząca takiego zdarzenia/wypadku powinna być udostępniona zleceniodawcy na jego życzenie.
1.9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w sposób, gwarantujący prawem postępowanie z odpadami, w szczególności z odpadami niebezpiecznymi oraz dokumentować postępowanie z tymi odpadami (karty ewidencji i przekazania odpadów).
1.10. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę/Zleceniobiorcę nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, zobowiązany jest on do udziału osobowego w akcji usuwania skutków tego zagrożenia oraz pokrycia kosztów poniesionych na przywrócenie środowiska do stanu sprzed zagrożenia.
1.11. Wykonawca/Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszanie przepisów z zakresu BHP i ochrony środowiska, w tym za wszelkie szkody Zleceniodawcy (ELEKTROPOL) oraz osób trzecich. Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kar nałożonych przez upoważnione organa w związku z naruszeniem w/w przepisów.
1.12. Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ w zakresie prac/usług i zagrożeń, jakie wynikają z zawartej umowy oraz do zapoznania z nim pracowników wykonujących prace.

2. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego:

2.1. Zamawiający wyznacza koordynatora ds. bhp, który sprawuje nadzór nad wszystkimi pracownikami bez względu na to, u jakiego wykonawcy są zatrudnieni.
2.2. Zamawiający ma prawo do wykonania audytu na terenie budowy przez upoważnionych audytorów. Wykonawca/Zleceniobiorca ma obowiązek zastosowania się do wydanych przez nich poleceń.
2.3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę/Zleceniobiorcę przepisów dotyczących bhp, p.poż, ochrony środowiska, praw pracowniczych, niedotrzymania wymogów dotyczących bezpieczeństwa narzędzi i urządzeń stosowanych lub stosowanie materiałów, nie posiadających wymaganych certyfikatów, Zamawiający ma prawo niedopuszczenia do pracy osób wykonujących przedmiot umowy, żądania zaniechania stosowania niedozwolonych urządzeń lub narzędzi, wstrzymania wykonywania prac.
2.4. W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników którejkolwiek ze stron, Zamawiający ma prawo do natychmiastowego wstrzymania prac do czasu usunięcia zagrożenia.

 

TOP